Subscribe to RSS - 忻州

您在這裡

忻州

趙維寰

漢語拼音
Zhao WeiHuan
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1923 / 1
死亡
2017 / 3
祖籍
專業頭銜 參加工作
1937/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

姜新文

漢語拼音
Jiang Xinwen 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/4
共青團
正副處級
特殊關係 備註

呂黃生

漢語拼音
Lv Huangsheng 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

焦寶林

漢語拼音
Jiao Baolin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 6
死亡
1998 / 11
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
1998/11/6長治市長任內車禍死亡

張建星

漢語拼音
Zhang Jianxing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1977/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/6
共青團
特殊關係 備註
高級記者

張彥珍

漢語拼音
Zhang Yanzhen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1971/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馮惠敏

漢語拼音
Feng Huimin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1970/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級會計師

周然

漢語拼音
Zhou Ran
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1976/4
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
農工黨

趙憲庚

漢語拼音
Zhao Xiangeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
其他
出生
1953 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1982
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
中國工程院院士

霍士廉

漢語拼音
Huo Shilian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗
留學國家
出生
1910 / 4
死亡
1996 / 11
祖籍
專業頭銜 參加工作
1936
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1936/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面