Subscribe to RSS - 安岳

您在這裡

安岳

任世強

漢語拼音
Ren ShiQiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1979 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
2002/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1999/12
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

汪海江

漢語拼音
Wang Haijiang
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1963 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

許彪俊

漢語拼音
Xu Biaojin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗
留學國家
出生
1938 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1955/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1966/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳代富

漢語拼音
Chen Daifu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1942 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1960/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1963/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

曾憲林

漢語拼音
Zeng Xianlin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
學位
留學國家
俄國
出生
1929 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1942/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1947/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王力平

漢語拼音
Wang Liping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1940 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1966/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
講師