Subscribe to RSS - 寧陽

您在這裡

寧陽

王玲

漢語拼音
Wang Ling
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馬軍勝

漢語拼音
Ma Junsheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1991/7
共青團
特殊關係 備註

張克智

漢語拼音
Zhang Kezhi
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1941 / 1
死亡
2004 / 11
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

吳玉謙

漢語拼音
Wu Yuqian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1943 / 9
死亡
2016 / 3
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1961/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1963/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註