Subscribe to RSS - 和田

您在這裡

和田

巨艾提•伊明

漢語拼音
Ju AiTi •YiMing
性別
年齡
種族
維吾爾族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

阿不都力提甫‧阿不都熱依木

漢語拼音
Abudulitfu Abudureyimu
性別
年齡
種族
維吾爾族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1946 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1862/8
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
政黨:無黨派