Subscribe to RSS - 昌邑

您在這裡

昌邑

鄒天敬

漢語拼音
Zou Tianjing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張鳴岐

漢語拼音
Zhang Mingqi
性別
年齡
種族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1945 / 10
死亡
1994 / 7
祖籍
專業頭銜 參加工作
1966
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1971
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
中華人民共和國革命烈士

汲斌昌

漢語拼音
Ji Binchang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張季

漢語拼音
Zhang Ji
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1977/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985年6
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

李湘林

漢語拼音
Li XiangLin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1974/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1990/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

曲孝麗

漢語拼音
Qu XiaoLi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1990/12
共青團
正副處級
特殊關係 備註

楊斌

漢語拼音
Yang Bin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1983/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
教授級高級工程師。

王炳南

漢語拼音
Wang BingNan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1984/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王立山

漢語拼音
Wang Lishan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1977/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

明春德

漢語拼音
Ming Chunde
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1981/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面