Subscribe to RSS - 隆昌

您在這裡

隆昌

鄭向東

漢語拼音
Zheng Xiangdong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1968 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1990/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

曾玉康

漢語拼音
Zeng Yukang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1968/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
專業頭銜:教授級進階政工師、進階經濟師