Subscribe to RSS - 黑龍江

您在這裡

黑龍江

安兆慶

漢語拼音
An Zhaoqing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1957 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

懷進鵬

漢語拼音
Huai Jinpeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1987/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

朱清文

漢語拼音
Zhu Qingwen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作
1973/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/5
共青團
特殊關係 備註

辛國斌

漢語拼音
Xin Guobin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

郭莉

漢語拼音
Guo Li
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1958/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1970
共青團
特殊關係 備註

張彥

漢語拼音
Zhang Yan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1969 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1992/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1991/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

郭大成

漢語拼音
Guo Dacheng 
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1951
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

吳國春

漢語拼音
Wu Guochun 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1972
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/10
共青團
特殊關係 備註

賀東風

漢語拼音
He Dongfeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1989/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王大偉

漢語拼音
Wang Dawei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1990/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面