Subscribe to RSS - 黑龍江

您在這裡

黑龍江

吳國春

漢語拼音
Wu Guochun 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1972
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/10
共青團
特殊關係 備註

賀東風

漢語拼音
He Dongfeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1989/8
出生地
政黨 入黨時間
1988/5
共青團
特殊關係 備註

王大偉

漢語拼音
Wang Dawei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1990/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李延江

漢語拼音
Li Yanjiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1957
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

王曉鋒

漢語拼音
Wang Xiaofeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/5
共青團
特殊關係 備註

史克信

漢語拼音
Shi Kexin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1928 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1945
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1948
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王淑濱

漢語拼音
Wang Shubin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1974 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1997/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1994/12
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
1.講師。

孫中國

漢語拼音
Sun Zhongguo
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1942
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
特殊關係 備註
研究員

李豪岩

漢語拼音
Li Haoyan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1971 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1992/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/4
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

高環

漢語拼音
Gao Huan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1986/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/3
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

頁面