Subscribe to RSS - 黑龍江

您在這裡

黑龍江

何維

漢語拼音
He Wei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1955 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1975/12
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.農工黨成員。

鄭小燕

漢語拼音
Zhang Xiaoyan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1982
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
農工黨

楊春雷

漢語拼音
Yang Chunlei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1988/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

支建華

漢語拼音
Zhi Jianhua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1974/6
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1998/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
九三

孔鉉佑

漢語拼音
Kong Xuanyou
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.朝鮮族。

修長智

漢語拼音
Xiu ZhangZhi
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1963 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張政

漢語拼音
Zhang Zheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1989/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王兆力

漢語拼音
Wang Zhaoli
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1987/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級經濟師。

張韻聲

漢語拼音
Zhang Yunsheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李廣智

漢語拼音
Li GuangZhi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面