Subscribe to RSS - 黑龍江

您在這裡

黑龍江

支建華

漢語拼音
Zhi Jianhua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
政黨:九三學社

孔鉉佑

漢語拼音
Kong Xuanyou
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.朝鮮族。

修長智

漢語拼音
Xiu ZhangZhi
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1963 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張政

漢語拼音
Zhang Zheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1989/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王兆力

漢語拼音
Wang Zhaoli
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1987/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張韻聲

漢語拼音
Zhang YunSheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李廣智

漢語拼音
Li GuangZhi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

楊戰韜

漢語拼音
Yang ZhanTao
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1913
死亡
2017 / 1
祖籍
專業頭銜 參加工作
1937/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1937/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李斌

漢語拼音
Li Bin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
美國
出生
1963 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

宋哲

漢語拼音
Song Zhe
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982/09
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面