Subscribe to RSS - 黑龍江

您在這裡

黑龍江

王悅華

漢語拼音
Wang Yuehua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1971/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

畢井泉

漢語拼音
Bi Jingquan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1982
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1978
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2018年8月,因吉林長生公司問題疫苗案件辭職。

陳雷

漢語拼音
Chen Lei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1917 / 10
死亡
2006 / 12
祖籍
專業頭銜 參加工作
1936/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1936/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

方殿榮

漢語拼音
Fang Dianrong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1949
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1966/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

景文春

漢語拼音
Jing Wenchun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1949 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1968
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李輝

漢語拼音
Li Hui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

金明漢

漢語拼音
Jin Minghan
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
中學以下
留學經驗
留學國家
出生
1922 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1945/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1946/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
朝鮮族

唐國忠

漢語拼音
Tang Guozhong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1968/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

常貴祥

漢語拼音
Chang Guexiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1946 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

何曄暉

漢語拼音
He Yehui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1954 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面