Subscribe to RSS - 黑龍江

您在這裡

黑龍江

孔德楠

漢語拼音
Kong DeNan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1980 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
2003/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2017/12
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

張濤

漢語拼音
Zhang Tao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1978 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1996/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2002/7
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

申雪

漢語拼音
Shen Xue
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1978 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

王樹江

漢語拼音
Wang Shujiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

孫珅

漢語拼音
Sun Shen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1984
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1993
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉睦終

漢語拼音
Liu MuZhong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作
1986/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張顯友

漢語拼音
Zhang XianYou
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1977/8
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
民主黨派:民進

楊關林

漢語拼音
Yang Guanlin
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1983/8
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.錫伯族。 2.農工黨黨員。

何維

漢語拼音
He Wei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1955 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1975/12
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.農工黨成員。

鄭小燕

漢語拼音
Zhang Xiaoyan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1982
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
農工黨

頁面