Subscribe to RSS - 同心

您在這裡

同心

馬漢成

漢語拼音
Ma Hancheng
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1968 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1990
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

洪洋

漢語拼音
Hong Yang
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
大學本科
留學經驗
學位
留學國家
其他
出生
1964 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1981/12
出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

吳玉才

漢語拼音
Wu Yucai
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1975/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張柱

漢語拼音
Zhang Zhu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1968 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1989/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.農藝師。

張錦

漢語拼音
Zhang Jin
性別 年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1945 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註
高級記者

馬瑞文

漢語拼音
Ma Ruiwen
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1951 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1972/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王正偉

漢語拼音
Wang Zhengwei
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1976/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1981/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註