Subscribe to RSS - 河曲

您在這裡

河曲

雷鳴山

漢語拼音
Lei Mingshan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1977/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張少華

漢語拼音
Zhang Shaohua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1972/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/5
共青團
特殊關係 備註
2015/03退休

柳秀

漢語拼音
Liu Xiu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1948 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

韓茂華

漢語拼音
Han Maohua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1945 / 3
死亡
2015 / 2
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年2月9日淩晨1時17分,因病醫治無效,在銀川逝世,享年70歲。

杜玉林

漢語拼音
Du Yulin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1972/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1969/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
中央黨校在職研究生學歷