Subscribe to RSS - 九台

您在這裡

九台

趙光君

漢語拼音
Zhao GuangJun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉忠範

漢語拼音
Liu Zhongfan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
日本
出生
1962 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
2007
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳薔

漢語拼音
Chen Qiang 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張書國

漢語拼音
Zhang Shuguo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.正戰區級

吳德剛

漢語拼音
Wu Degang
性別 年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
美國
出生
1959 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1977/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/5
共青團
特殊關係 備註

李淑芬

漢語拼音
Li Shufen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

高鵬

漢語拼音
Gao Peng
性別
年齡
種族
滿族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

徐學海

漢語拼音
Xu Xuehai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1948 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

楊紹明

漢語拼音
Yang Shaoming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1949 / 2
死亡
2015 / 2
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1969/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

韓勇

漢語拼音
Han Yong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
短期進修
留學國家
美國
出生
1956 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面