Subscribe to RSS - 阜新

您在這裡

阜新

劉超

漢語拼音
Liu Chao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1971 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1993/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1990/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉超

漢語拼音
Liu Chao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1971 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1993/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1990/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

包鋼

漢語拼音
Bao Gang
性別
年齡
種族
蒙古族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1969 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1991/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王志國

漢語拼音
Wang Zhiguo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間
1974/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張秉德

漢語拼音
Zhang Bingde
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1948 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

韓英

漢語拼音
Han Ying
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1935 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1955/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1956/8
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
原名韓萌

包文發

漢語拼音
Bao Wenfa
性別
年齡
種族
蒙古族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1940 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1966/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

侯樹森

漢語拼音
Hou Shusen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1950
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

牛玉儒

漢語拼音
Niu Yuru
性別
年齡
種族
蒙古族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1952 / 11
死亡
2004 / 8
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/5
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
中國共產黨的優秀黨員、黨的優秀民族幹部。2004年8月14日在北京逝世。