Subscribe to RSS - 富順

您在這裡

富順

黃永宜

漢語拼音
Huang YongYi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1971 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

肖方舉

漢語拼音
Xiao Fangju
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1964 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王曉安

漢語拼音
Wang Xiaoan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1949 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1980/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳剛

漢語拼音
Chen Gang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
學位
留學國家
俄國
出生
1906 / 11
死亡
1967 / 6
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1927/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
原名劉家鎮,曾用名劉作撫、易爾士

李再含

漢語拼音
Li Zaihan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1919 / 1
死亡
1975 / 8
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1937/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
原名李其英

鄭必堅

漢語拼音
Zheng Bijian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1932 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1954/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1952/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

甘道明

漢語拼音
Gan Daoming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
留學國家
出生
1947 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1965/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

甘宇平

漢語拼音
Gan Yuping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1939 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1960/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1981/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註