Subscribe to RSS - 海原

您在這裡

海原

楊志文

漢語拼音
Yang Zhiwen
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1971 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1992/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

趙濤

漢語拼音
Zhao Tao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1975 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1992/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

劉強

漢語拼音
Lliu Qiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1971 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1993/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1996/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李彥凱

漢語拼音
Li Yankai
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1975/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.高級會計師。

田成江

漢語拼音
Tian Chengjiang
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

袁進琳

漢語拼音
Yuan Jinlin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1979/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馬占林

漢語拼音
Ma Zhanlin
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作
1983/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註
2015年7月6日因涉嫌嚴重違紀,接受組織調查

馬金元

漢語拼音
Ma Jinyuan
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1974 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1998/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1993/1
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

李銳

漢語拼音
Li Rui
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1976/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
政工師,高級會計

李成玉

漢語拼音
Li Chengyu
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1946 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1971/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1971/8
共青團
副局級以上
特殊關係 備註