Subscribe to RSS - 吳縣

您在這裡

吳縣

汪建熙

漢語拼音
Wang Jianxi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1951 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
出生地:上海。 會計師

吳幼英

漢語拼音
Wu Youying
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1946 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1969/9
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
2001/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
"專業頭銜:中學一級教師 政黨:2001年5月加入中國致公黨"

凌月明

漢語拼音
Ling Yueming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

沈因洛

漢語拼音
Shen Yinluo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1920 / 12
死亡
2016 / 2
祖籍
專業頭銜 參加工作
1938/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

朱善卿

漢語拼音
Zhu Shanqing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1930 / 7
死亡
2017 / 11
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1956
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
出生地:上海市

嚴雋琪

漢語拼音
Yan Junqi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1946 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1968/8
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1988/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
民進

華聯奎

漢語拼音
Hua Liankui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1927
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1945/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

沈達人

漢語拼音
Shen Daren
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1928 / 6
死亡
2017 / 8
祖籍
專業頭銜 參加工作
1951/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1954/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

鄭斯林

漢語拼音
Zheng Silin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1940 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1963/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1965/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

孟建柱

漢語拼音
Meng Jianzhu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1947 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1968/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1971/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註