Subscribe to RSS - 義烏

您在這裡

義烏

海飛

漢語拼音
Hai Fei
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/12
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

陶雄強

漢語拼音
Tao XiongQiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

吳海英

漢語拼音
Wu Haiying
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1967 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1989/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳青

漢語拼音
Chen Qing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1980/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

朱國賢

漢語拼音
Zhu Guoxian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1986/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/01
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級記者

虞海燕

漢語拼音
Yu Haiyan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1982/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級工程師。 2017 / 1因涉嫌嚴重違紀,接受組織調查;2017 / 6雙開;2018 / 7以受賄罪一審獲刑十五年,並處罰金六百萬元。

馮志祥

漢語拼音
Feng Zhixiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1904 / 8
死亡
1987 / 8
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1932/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
"曾用名馮致祥、馮志湘; 大校軍銜"

朱孝清

漢語拼音
Zhu Xiaoqing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
留學國家
出生
1950 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1980/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王輝忠

漢語拼音
Wang Huizhong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1978/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1978/5
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

沈濱義

漢語拼音
Shen Binyi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1944 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1964/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1966/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面