Subscribe to RSS - 廣東

您在這裡

廣東

黃爾梅

漢語拼音
Huang Ermei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1951 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/6
共青團
特殊關係 備註

梁田庚

漢語拼音
Liang Tian Geng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1976/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

卓松盛

漢語拼音
Zhou Songsheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

張江

漢語拼音
Zhang jiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1956 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

招玉芳

漢語拼音
Zhao Yufang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1971/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉昆

漢語拼音
Liu kun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1973/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

林生珠

漢語拼音
lin sheng zhu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1945 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/8
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

曾元烽

漢語拼音
Zeng Yuanfeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1947 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1969/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

盧鐵峰

漢語拼音
Lu Tiefeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1950 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李維杰

漢語拼音
Li Weijie
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1950 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面