Subscribe to RSS - 廣東

您在這裡

廣東

黎棟國

漢語拼音
Li Dong Guo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
特殊關係 備註

曾德成

漢語拼音
Zeng Decheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1947 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

黃爾梅

漢語拼音
Huang Ermei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1951 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/6
共青團
特殊關係 備註

梁田庚

漢語拼音
Liang Tiangeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1976/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

卓松盛

漢語拼音
Zhou Songsheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

張江

漢語拼音
Zhang jiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1956 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

招玉芳

漢語拼音
Zhao Yufang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1971/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉昆

漢語拼音
Liu kun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1973/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

林生珠

漢語拼音
lin shengzhu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1945 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/8
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

曾元烽

漢語拼音
Zeng Yuanfeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1947 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1969/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面