Subscribe to RSS - 廣東

您在這裡

廣東

池志雄

漢語拼音
Chi Zhixiong
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1974
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

陳宏宇

漢語拼音
Chen Hongyu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1973 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
正副處級
特殊關係 備註

陳東

漢語拼音
Chen Dong 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1970 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1992/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1989/7
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

嚴霜

漢語拼音
Yan Shuang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1975 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間
1996/9
共青團
正副處級
特殊關係 備註

馬建立

漢語拼音
Ma Jianli
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1973 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
正副處級
特殊關係 備註

陳塵肇

漢語拼音
Chen Chenzhao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1986/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/8
共青團
特殊關係 備註
高級審計師

陳茂波

漢語拼音
Chen Mao Po
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
特殊關係 備註

高永文

漢語拼音
Gao Yong Wen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1957
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
特殊關係 備註
1.非官守太平紳士(2001) 2.銅紫荊星章(2008)

黎棟國

漢語拼音
Li Dong Guo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
特殊關係 備註

曾德成

漢語拼音
Ceng De Cheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1947 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
特殊關係 備註

頁面