Subscribe to RSS - 廣東

您在這裡

廣東

李河君

漢語拼音
Li Hejun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1967 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

蘇志剛

漢語拼音
Su Zhigang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
特殊關係 備註

盧文端

漢語拼音
Lu Wenduan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
學位
留學國家
其他
出生
1948 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉藝良

漢語拼音
Liu YiLiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1957 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李本鈞

漢語拼音
Li Benjun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1971/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

梁家

漢語拼音
Liang Jia
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1920 / 7
死亡
2014 / 12
祖籍
專業頭銜 參加工作
1938/8
出生地
政黨 入黨時間
1938/7
共青團
特殊關係 備註

鄭德濤

漢語拼音
Zheng Detao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
西歐
出生
1950 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1968
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973
共青團
特殊關係 備註

李元元

漢語拼音
Li Yuanyuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
西歐
出生
1958 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1981/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳雨露

漢語拼音
Chen Yulou
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
美國
出生
1966 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1989/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

凌文

漢語拼音
Ling Wen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1987/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面