Subscribe to RSS - 廣東

您在這裡

廣東

張百如

漢語拼音
Zhang Bairu 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1954 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1971/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

鄭澤光

漢語拼音
Zheng Zeguang 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
其他
留學國家
美國
出生
1963 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1980/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

楊思仲

漢語拼音
Yang Sizhong 
性別
年齡
種族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1919 / 8
死亡
2015 / 10
祖籍
專業頭銜 參加工作
1938
出生地
政黨 入黨時間
1938/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

祁烽

漢語拼音
Qi Feng
性別
年齡
種族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1920 / 3
死亡
2015 / 9
祖籍
專業頭銜 參加工作
1937/7
出生地
政黨 入黨時間
1938/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳春聲

漢語拼音
Chen Chunsheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

溫國輝

漢語拼音
Wen Guohui 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

鄭振濤

漢語拼音
Zheng ZhenTao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1987/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馬必強

漢語拼音
Ma Biqiang
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1958 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1976/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳綠平

漢語拼音
Chen Luping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳經緯

漢語拼音
Chen Jingwei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1948 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
特殊關係 備註

頁面