Subscribe to RSS - 廣東

您在這裡

廣東

陳良賢

漢語拼音
Chen Liangxian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1982
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳文浩

漢語拼音
Chen Wenhao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1982
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

黃武

漢語拼音
Huang Wu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1976/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.致公黨。

呂業升

漢語拼音
Lu YeSheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1981/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/6
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

吳南生

漢語拼音
Wu Nansheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1922
死亡
2018 / 4
祖籍
專業頭銜 參加工作
1936
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1937
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉日知

漢語拼音
Liu Rizhi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

黃業斌

漢語拼音
Huang Yebin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1980/02
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/09
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳繼興

漢語拼音
Chen Jixing
性別 年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
學位
留學國家
北美洲
出生
1954 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1977/09
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

霍敏

漢語拼音
Huo Min
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
其他
出生
1964 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

郭愛玲

漢語拼音
Guo Ailing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
同時也是民建黨員

頁面