Subscribe to RSS - 廣東

您在這裡

廣東

崔世昌

漢語拼音
Cui ShiChang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
美國
出生
1954 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.核數師。

王惠貞

漢語拼音
Wang HuiZhen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1960 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

譚惠珠

漢語拼音
Tan Huizhu
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1945 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李卓彬

漢語拼音
Li Zhuobin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
馬來西亞僑眷

余國春

漢語拼音
Yu Guochun
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗
學位
留學國家
其他
出生
1951 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

黎靜

漢語拼音
Li Jing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1961 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1989/06
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

周暢

漢語拼音
Zhou Chang
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1931 / 10
死亡
2018 / 7
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳奮健

漢語拼音
Chen Fenjian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1983/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1997/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳堅

漢語拼音
Chen Jian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1982/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳良賢

漢語拼音
Chen Liangxian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1982
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面