Subscribe to RSS - 黑龍江省

您在這裡

黑龍江省

杜吉明

漢語拼音
Du Jiming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1971/5
出生地
政黨 入黨時間
1976/12
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

吳團英

漢語拼音
Wu Tuanying
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

白忠斌

漢語拼音
Bai Zhongbin
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳鳳學

漢語拼音
Chen Fengxue
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/3
共青團
特殊關係 備註
高級工程師

趙敏

漢語拼音
Zhao Min
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
美國
出生
1956 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1973/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳元豐

漢語拼音
Chen Yuanfeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/6
共青團
特殊關係 備註

閔維方

漢語拼音
MinWeiFang
性別 年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
其他
出生
1950 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

杜顯忠

漢語拼音
Du Xianzhong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1932 / 10
死亡
2002 / 5
祖籍
專業頭銜 參加工作
1948/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1949/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

韓長賦

漢語拼音
Han Changfu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1976/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/1
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
有共青團中央背景(部長)