Subscribe to RSS - 東明

您在這裡

東明

趙豪志

漢語拼音
Zhao Haozhi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1987/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1993/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李湘平

漢語拼音
Li XiangPing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

朱昌杰

漢語拼音
Zhu Changjie
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1976/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

關凱

漢語拼音
Guan Kai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1948 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王志成

漢語拼音
Wang Zhicheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

楊海濱

漢語拼音
Yang Haibin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1952 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1972/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註