Subscribe to RSS - 荊門

您在這裡

荊門

彭岡

漢語拼音
Peng Gang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張驥

漢語拼音
Zhang Ji
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

吳永文

漢語拼音
Wu Yongwen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1968/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
吳永文于2013年1月因涉嫌包養情婦被帶走接受調查。

吳超

漢語拼音
Wu Chao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1968/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王海濤

漢語拼音
Wang Haitao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
北美洲
出生
1962 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1987/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳士榘

漢語拼音
Chen Shiqu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗
留學國家
出生
1909 / 4
死亡
1995 / 7
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1927/5
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1927/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
曾用名陳正伯、陳有琤