Subscribe to RSS - 黃驊

您在這裡

黃驊

趙冀魯

漢語拼音
Zhao Jilu
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1977/01
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

于秀棟

漢語拼音
Yu Xiudong 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李鳳洲

漢語拼音
Li fengzhou
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1939 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1960
共青團
特殊關係 備註

王其江

漢語拼音
Wang Qijiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作
1976/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級政工師。二級大檢察官。

趙國嶺

漢語拼音
Zhao Guoling
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1973/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉振起

漢語拼音
Liu Zhenqi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1946 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1970/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1966/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉習良

漢語拼音
Liu Xiliang
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1936
死亡
2018 / 1
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1981
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註