Subscribe to RSS - 南充

您在這裡

南充

唐川平

漢語拼音
Tang Chuanping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1976/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

蒲波

漢語拼音
Pu Bo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1981/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1990/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.2018年4月,涉嫌嚴重違紀違法被查。 2.2018年11月,因嚴重違紀違法,依法雙開

何平

漢語拼音
He Ping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1957 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

余永洪

漢語拼音
Yu Yonghong
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1963 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李樺

漢語拼音
Li Hua
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

何俊明

漢語拼音
He Junming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級經濟師,高級工程師。

饒南湖

漢語拼音
Rao Nanhu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1971 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1993/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1995/11
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

盧波

漢語拼音
Lu Bo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1972 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1993/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

呂華祥

漢語拼音
Lu Huaxiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳永川

漢語拼音
Chen Yongchuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
美國
出生
1964 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1987/7
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
九三學社成員

頁面