Subscribe to RSS - 海寧

您在這裡

海寧

朱忠明

漢語拼音
Zhu Zhongming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1972 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1993/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1996/03
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

吳敏霞

漢語拼音
Wu MinXia
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1985 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

夏之栩

漢語拼音
Xia Zhixu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1906
死亡
1987 / 12
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1923/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
曾用名曾子胥

鮑彤

漢語拼音
Bao Tong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗
留學國家
出生
1932 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1949/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1949/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註