Subscribe to RSS - 安徽

您在這裡

安徽

周傳典

漢語拼音
Zhou ChuanDian
性別
年齡
種族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1920 / 2
死亡
2017 / 6
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

時光輝

漢語拼音
Shi GuangHui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
美國
出生
1970 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1991/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1993/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

楊清華

漢語拼音
Yang QingHua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1980/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

高道權

漢語拼音
Gao Daoquan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1962 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1980/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

齊靜

漢語拼音
Qi Jing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

邢善萍

漢語拼音
Xing ShanPing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1968 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1990/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1993/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張洪賀

漢語拼音
Zhang Honghe
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

胡昌明

漢語拼音
Hu ChangMing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1960
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1978
出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張勇

漢語拼音
Zhang Yong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作
1982/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/8
共青團
正副處級
特殊關係 備註

邵峰

漢語拼音
Shao Feng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面