Subscribe to RSS - 安徽

您在這裡

安徽

楊永良

漢語拼音
Yang Yongliang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1944 / 1
死亡
2012 / 6
祖籍
專業頭銜 參加工作
1961/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1970/7
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

程幼東

漢語拼音
Cheng Youdong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/6
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
民進會員

馮崇泰

漢語拼音
Feng Chongtai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
留學國家
出生
1942 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1967/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1965/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

任啟興

漢語拼音
Ren Qixing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1942 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1966/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1965/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級經濟師

趙樸初

漢語拼音
Zhao Puchu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1907 / 11
死亡
2000 / 5
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
"中國民主促進會 "

張俊九

漢語拼音
Zhang Junjiu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1940 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1966/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1964/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

徐志堅

漢語拼音
Xu Zhijian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1935 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
原名徐至健(Xu Zhijian)

袁貴仁

漢語拼音
Yuan Guiren
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1969.05
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975.02
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
職級:正部級

盧榮景

漢語拼音
Lu Gongjing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗
留學國家
出生
1933 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1953/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1954/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李淑錚

漢語拼音
Li Shuzheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
訪問學者
留學國家
俄國
出生
1929 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1945/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1945/7
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

頁面