Subscribe to RSS - 焦作

您在這裡

焦作

李超

漢語拼音
Li Chao 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1987/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張永勵

漢語拼音
Zhang Yongli
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1909
死亡
2003 / 2
祖籍
專業頭銜 參加工作
1931/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1933
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
第六屆全國政協委員。

盧秀珍

漢語拼音
Lu Xiuzhen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1937 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1955
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註