Subscribe to RSS - 安徽

您在這裡

安徽

胡啟生

漢語拼音
Hu Qisheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1971 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1993/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年獲全國優秀縣委書記

金維加

漢語拼音
Jin Weijia
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年獲全國優秀縣委書記

吳愛國

漢語拼音
Wu Aiguo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1990/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年獲全國優秀縣委書記 ;2020/11/04 擬任中共安徽省宣城市市委副書記

朱學亮

漢語拼音
Zhu Xueliang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年獲全國優秀縣委書記

郭強

漢語拼音
Guo Qiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1969 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

駱子程

漢語拼音
Luo Zicheng
性別 年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1922 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1939/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1940/8
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
1986年6月離休

張文兵

漢語拼音
Zhang Wenbing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1971 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1994/06
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

丁曉兵

漢語拼音
Ding Xiaobing
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1965 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1983/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1984/10因軍事任務失去右臂

宋元俊

漢語拼音
Song Yuanjun
性別 年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1964 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1983/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

孫雪濤

漢語拼音
Sun XueTao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1991/06
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面