Subscribe to RSS - 安徽

您在這裡

安徽

寧咏

漢語拼音
Ning Yong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1970 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1998/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1994/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王松苗

漢語拼音
Wang Songmiao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1968 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1990/7
出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馮夏庭

漢語拼音
Feng Xiating
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1964 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2003年,獲國家傑出青年基金資助;2004年,入選人事部新世紀百千萬人才工程國家級人選

張治禮

漢語拼音
Zhang Zhili
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1970 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1990/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1997/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳俊林

漢語拼音
Chen Junlin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1974 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1996/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1996/5
共青團
正副處級
特殊關係 備註
2015年獲全國優秀縣委書記

胡啟生

漢語拼音
Hu Qisheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1971 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1993/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年獲全國優秀縣委書記

金維加

漢語拼音
Jin Weijia
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年獲全國優秀縣委書記

吳愛國

漢語拼音
Wu Aiguo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1990/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年獲全國優秀縣委書記 ;2020/11/04 擬任中共安徽省宣城市市委副書記

朱學亮

漢語拼音
Zhu Xueliang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年獲全國優秀縣委書記

郭強

漢語拼音
Guo Qiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1969 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面