Subscribe to RSS - 五寨

您在這裡

五寨

趙靜

漢語拼音
Zhao Jing
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1981 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
2003/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2002/12
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

侯小勤

漢語拼音
Hou Xiaoqin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1971/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

徐天亮

漢語拼音
Xu Tianliang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1949 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1968/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1969/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

郭永明

漢語拼音
Guo Yongming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1916 / 3
死亡
2001 / 4
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1936/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
原名郭亮成