Subscribe to RSS - 南京

您在這裡

南京

鄭震

漢語拼音
Zheng Zhen
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李民

漢語拼音
Li Min
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

鄭震

漢語拼音
Zheng Zhen
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

徐健一

漢語拼音
Xu Jianyi
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1953 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1970/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.專業頭銜:研究員、高級工程師 2.2015年3月因涉嫌違法違紀被中紀委調查;2017年一審判決徐建一有期徒刑11年6個月,並處沒收個人財產

宋晶

漢語拼音
Song Jing
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1961
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1980
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

沈金強

漢語拼音
Shen Jinqiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
其他
出生
1963 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1984/8
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1989/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級工程師。民建成員。留學新加坡。

葛曉燕

漢語拼音
Ge Xiaoyan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1991/06
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

龍翔

漢語拼音
Long Xiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉華

漢語拼音
Liu Hua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1986/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/06
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

左惟

漢語拼音
Zuo Wei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面