Subscribe to RSS - 府谷

您在這裡

府谷

張院忠

漢語拼音
Zhang Yuanzhong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉素菲

漢語拼音
Liu Sufei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1914
死亡
1967 / 12
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1937/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
原名劉淑貞

田聰明

漢語拼音
Tian Congming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1943 / 5
死亡
2017 / 12
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1965/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註