Subscribe to RSS - 安平

您在這裡

安平

金光

漢語拼音
Jin Guang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1926
死亡
2014 / 2
祖籍
專業頭銜 參加工作
1941/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1941/10
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

張炬

漢語拼音
Zhang Ju
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1925 / 6
死亡
2018 / 4
祖籍
專業頭銜 參加工作
1939/04
出生地
政黨 入黨時間
1939/08
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

佟英

漢語拼音
Tong Ying
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1924 / 8
死亡
2017 / 1
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

安建

漢語拼音
An Jian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/5
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陸治國

漢語拼音
Lu Zhiguo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1910 / 8
死亡
1993 / 3
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1925/12
共青團
特殊關係 備註

周續輝

漢語拼音
Zhou Xuhui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
死亡
1945
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張根生

漢語拼音
Zhang Gensheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1923 / 3
死亡
2008 / 4
祖籍
專業頭銜 參加工作
1938/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張占弄

漢語拼音
Zhang Zhannong
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1946 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/8
出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

靳玉德

漢語拼音
Jin Yude
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗
留學國家
出生
1932 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1947/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1948/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
生於吉林長白

周同戰

漢語拼音
Zhou Tongzhan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1945 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1960/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1971/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註