Subscribe to RSS - 廣東

您在這裡

廣東

許永錁

漢語拼音
Xu Yongke
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1967 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1996/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1991/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

黃喜忠

漢語拼音
Huang Xizhong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1969 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1993/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳武

漢語拼音
Chen Wu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

莊少勤

漢語拼音
Zhuang Shaoqin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1987/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

徐文海

漢語拼音
Xu Wenhai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1989/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

歐文漢

漢語拼音
Ou Wenhan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/04
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

羅國權

漢語拼音
Luo GuoQuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1966 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1991/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/12
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

莫德旺

漢語拼音
Mo DeWang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉小濤

漢語拼音
Liu Xiaotao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1970 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1992/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1991/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李家杰

漢語拼音
Li JiaJie
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1963
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面