Subscribe to RSS - 湖南

您在這裡

湖南

王興寧

漢語拼音
Wang XingNing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1989/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

楊征

漢語拼音
Yang Zheng
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1961 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

羅文

漢語拼音
Luo Wen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

石玉鋼

漢語拼音
Shi YuGang
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1989/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1996/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.苗族。

張新

漢語拼音
Zhang Xin
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
美國
出生
1968
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
2001/04
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1997/03
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

楊文件

漢語拼音
Yang WenJian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

高用輝

漢語拼音
Gao YongHui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1980/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王定放

漢語拼音
Wang DingFang
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1957 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1976
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

徐加愛

漢語拼音
Xu JiaAi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1990/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1995/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

許羅德

漢語拼音
Xu LuoDe
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1962
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面