Subscribe to RSS - 湖南

您在這裡

湖南

毛致用

漢語拼音
Mao Zhiyong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1929 / 11
死亡
2019 / 3
祖籍
專業頭銜 參加工作
1951/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1952/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

聶璧初

漢語拼音
Nie Bichu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1928 / 1
死亡
2018 / 4
祖籍
專業頭銜 參加工作
1948/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1948/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉西堯

漢語拼音
Liu Xiyao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1916 / 4
死亡
2013 / 8
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1936
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1937/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

周伯華

漢語拼音
Zhou Bohua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1948 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1970/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.職級:正部級 2.資深地方幹部(湖南)

滕文生

漢語拼音
Teng Wensheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1940 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1964/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1965/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王眾孚

漢語拼音
Wang Zhongfu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1941 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1964/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1968/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

伍紹祖

漢語拼音
Wu Shaozu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1939 / 4
死亡
2012 / 9
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1965/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1958/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係
高幹子弟
備註

吳基傳

漢語拼音
Wu Jichuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1937 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1959/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1960/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

熊清泉

漢語拼音
Xiong Qingquan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1927 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1949/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1949/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

雷鳴球

漢語拼音
Lei Mingqiu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1942 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1962/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1964/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面