Subscribe to RSS - 湖南

您在這裡

湖南

陳春平

漢語拼音
Chen Chunping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1970 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1995/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1994/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

肖遠企

漢語拼音
Xiao Yuanqi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1990
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1998
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

周德睿

漢語拼音
Zhou Derui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1989/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1991/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張為

漢語拼音
Zhang Wei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1973 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1995/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

曾贊榮

漢語拼音
Zeng Zanrong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1969 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1992/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

胡偉林

漢語拼音
Hu Weilin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1983/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級會計師

雷東生

漢語拼音
Lei Dongsheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1969 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1987/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1995/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

譚小平

漢語拼音
Tan Xiaoping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1981/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1993/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年獲全國優秀縣委書記

廖桂生

漢語拼音
Liao Guisheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1970 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1995/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年獲全國優秀縣委書記

王洪斌

漢語拼音
Wang Hongbin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1967 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1987/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年獲全國優秀縣委書記

頁面