Subscribe to RSS - 山東省

您在這裡

山東省

龐義華

漢語拼音
Pang Yihua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1955 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982/1
出生地
政黨 入黨時間
1976/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馬永勝

漢語拼音
Ma Yongsheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1956 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1972/8
出生地
政黨 入黨時間
1979/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
二級大檢察官

許立全

漢語拼音
Xu Liquan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳光

漢語拼音
Chen Guang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/8
出生地
政黨 入黨時間
1975/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王恩東

漢語拼音
Wang Endong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張煥新

漢語拼音
zhāng huànxīn
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1922 / 3
死亡
2016 / 4
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1941
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1986年离职休养

李雲川

漢語拼音
lǐ yúnchuān
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1919 / 10
死亡
2016 / 3
祖籍
專業頭銜 參加工作
1938/3
出生地
政黨 入黨時間
1939/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
李云川是第三届全国人民代表大会代表。

耿興華

漢語拼音
gěng xìnghuá
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1941 / 6
死亡
2015 / 11
祖籍
專業頭銜 參加工作
1959/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1960/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
歷任戰士、排長、干事、副科長、科長、政委、副部長,第三軍醫大學政治部副主任、主任、副校長,原總后政治部副主任等職。

趙家軍

漢語拼音
Zhao Jiajun 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1977/8
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
2004/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2004年8月加入致公黨

鞠華

漢語拼音
Ju Hua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1959 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1977/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面