Subscribe to RSS - 耀縣

您在這裡

耀縣

吳平

漢語拼音
Wu Ping
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1922 / 3
死亡
2017 / 6
祖籍
專業頭銜 參加工作
1937/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1937/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

杜小明

漢語拼音
Du Xiaoming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/1
共青團
特殊關係 備註

張邦英

漢語拼音
Zhang Bangying
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1910 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1927/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
曾化名常方一

張仲良

漢語拼音
Zhang Zhongliang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1907 / 2
死亡
1983 / 2
祖籍
專業頭銜 參加工作
1931/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1931/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

苟天林

漢語拼音
Gou Tianlin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1948 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1969/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註