Subscribe to RSS - 北京

您在這裡

北京

屈萬祥

漢語拼音
Qu Wanxiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1949 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王曉初

漢語拼音
Wang Xiaochu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
北美洲
出生
1953 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳杰昌

漢語拼音
Chen Jiechang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 10
死亡
2007 / 12
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間
1972/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李慧芬

漢語拼音
Li Huifen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1940 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1960/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1961/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
教授、高級工程師

杜德印

漢語拼音
Du Deyin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1951 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作
1972/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

蔣效愚

漢語拼音
Jiang Xiaoyu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1948 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1968/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1980/3
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

蔡赴朝

漢語拼音
Cai Fuchao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1951 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1971/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
專業頭銜:高級記者、主任編輯

趙家騏

漢語拼音
Zhao Jiaqi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1949 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作
1969/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1970/6
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
高級政工師。

王毅

漢語拼音
Wang Yi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
美國
出生
1953 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1981/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

金鑒

漢語拼音
Jin Jian
性別
年齡
種族
滿族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1932 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1948/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1948/10
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

頁面