Subscribe to RSS - 北京

您在這裡

北京

李永安

漢語拼音
Li Yongan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1942 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王佐書

漢語拼音
Wang Zuoshu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1947 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1989/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
民進

段強

漢語拼音
Duan Qiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1956 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張健民

漢語拼音
Zhang Jianmin
性別
年齡
種族
滿族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1931 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1949/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1952/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

崔正華

漢語拼音
Cui Zhenghua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1945 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1969/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1981/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

朱家甄

漢語拼音
Zhu Jiazhen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1939
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

屈萬祥

漢語拼音
Qu Wanxiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1949 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王曉初

漢語拼音
Wang Xiaochu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
北美洲
出生
1953 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳杰昌

漢語拼音
Chen Jiechang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 10
死亡
2007 / 12
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間
1972/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李慧芬

漢語拼音
Li Huifen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1940 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1960/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1961/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
教授、高級工程師

頁面