Subscribe to RSS - 北京

您在這裡

北京

劉貴岭

漢語拼音
Liu Guiling
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1933 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1949/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1956/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

啟功

漢語拼音
Qi Gong
性別
年齡
種族
滿族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1912 / 7
死亡
2005 / 6
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

石愛中

漢語拼音
Shi Aizhong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1972/12
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1994/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
民進成員。 副教授。

朱志剛

漢語拼音
Zhu Zhigang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2008年10月23日,被雙規調查。2010年5月,判處無期徒刑,剝奪政治權利終身,沒收個人全部財産。

蕭乾

漢語拼音
Xiao Qian
性別
年齡
種族
蒙古族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1910 / 1
死亡
1999 / 2
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1951
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

趙宗鼎

漢語拼音
Zhao Zongding
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1928
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1948
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馬振川

漢語拼音
Ma Zhenchuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1949 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳希明

漢語拼音
Chen Ximing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1946 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1980/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

齊續春

漢語拼音
Qi Xuchun
性別
年齡
種族
滿族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1946 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/9
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1995/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1995/1加入民革

張廣有

漢語拼音
Zhang Guang You
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1923 / 4
死亡
2016 / 5
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1939/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1940/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面