Subscribe to RSS - 北京

您在這裡

北京

倪志亮

漢語拼音
Ni Zhiliang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1900
死亡
1965 / 12
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1926/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

羅淑珍

漢語拼音
Luo Shuzhen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1934
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1953
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
全國先進生產者

賈永生

漢語拼音
Jia Yongsheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1947 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1964/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

郭利根

漢語拼音
Guo Ligen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1955
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

鍾攸平

漢語拼音
Zhong Youping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1951 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/5
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1977/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

鄭樹山

漢語拼音
Zheng Shushen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1946 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李明華

漢語拼音
Li Minghua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1959 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1979/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1991/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

段東升

漢語拼音
Duan Dongsheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1980/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張世平

漢語拼音
Zhang Shiping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

董占林

漢語拼音
Dong Zhanlin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1923 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1938/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1944/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面