Subscribe to RSS - 錦州

您在這裡

錦州

王瓊

漢語拼音
Wang Qiong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李錦斌

漢語拼音
Li Jinbin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
美國
出生
1958 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1978/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
在職研究生學歷,法學博士