Subscribe to RSS - 咸陽

您在這裡

咸陽

王兆亭

漢語拼音
Wang Zhaoting
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1936 / 5
死亡
2006
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

朱望瑜

漢語拼音
Zhu Wangyu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張生朝

漢語拼音
Zhang Shengchao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1945 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/8
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
政黨:無黨派

張建國

漢語拼音
Zhang Jianguo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1947
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉堅予

漢語拼音
Liu Jianyu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1895 / 12
死亡
1930 / 5
祖籍
專業頭銜 參加工作
1925
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1925
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
原名劉願庵

張立憲

漢語拼音
Zhang Lixian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1918 / 8
死亡
1986 / 4
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1937
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1937/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
"大校軍銜 "

武宏

漢語拼音
Wu Hong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1923 / 10
死亡
2017 / 2
祖籍
專業頭銜 參加工作
1936
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳邦柱

漢語拼音
Chen Bangzhu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1945 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1964/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註